werkwijze

 
Kinderen die (bij) Buiten De Lijntjes willen leren, hebben vaak op school de nodige frustraties ervaren. Het leren lezen gaat niet zoals verwacht, automatiseren lukt niet, spellingregels worden niet begrepen, met als gevolg onzekerheid, faalangst, black-out en weerstand tegen leren.
 
Vanuit de hulpvraag kijk ik met het kind naar de manieren waarop informatie wel in het lange termijngeheugen komt; welke leeringangen gebruikt gaan worden, welke hulpmiddelennodig zijn en als rode draad de aandacht voor het emotionele wezen.
Je leert pas, wanneer je in balans bent, en emotioneel vrij.
Het is zeker belangrijk om te weten waarom je iets zou moeten leren; wat is het doel en wat is het nut. Die informatie draagt bij aan succesvol leren.
 
Mijn expertise is visueel en bewegend leren. Vanuit de wetenschap dat je leert met heel je brein, dat de linker en de rechterhersenhelft elkaar ondersteunen in dat proces, 
heb ik een gereedschapskist met methodieken en materialen die dat holistisch leren mogelijk maak. Gebruik maken van zoveel mogelijk zintuigen; doen en denken, leren door te proberen, te voelen en te ervaren. Bewegen als basis voor automatiseren en iets maken om spellingregels te begrijpen en toe te passen. 
Voor elk kind een unieke aanpak. 
 
Ontdekkend Leren Lezen is een andere aanpak voor het (opnieuw) leren lezen. Een kind leert lezen als hij of zij leesrijp is. Veel kinderen leren te vroeg lezen en stagneren op een bepaald moment. Door de frustratie dat het zo moeizaam gaat, verdwijnt het leesplezier, met als gevolg dat het  proces bevriest en het kind gefrustreert achter blijft, letterlijk en figuurlijk.
Na een lees en schrijfproef gaan we samen aan de slag met het ontdekken van de letters en de woorden; in een zogenaamde breinvriendelijke volgorde en met een methodiek die zorgt dat het automatiserend leren lezen duurzaam verloopt. Indien een kind leesrijp is, kan hij of zij in 40 uur  (klankzuivere woorden) leren lezen.
Ontdekkend leren lezen is, dat de ontwikkeling van een kind gevolgd wordt en hij of zij bepaalt het tempo. Alleen dan wordt leren lezen een waardevol en plezierig proces.
 
'Hoofd opruimen', is een manier op rust en orde te scheppen in denken en doen en het helpt kinderen om op een heldere manier informatie te ordenen en op te slaan in het lange termijngeheugen.
 
Het individuele onderwijskundige beelddenkonderzoek geeft kinderen de mogelijkheid om te laten zien hoe zij school ervaren, hoe zij leren, wat hen goed af gaat en wat hun uitdagingen zijn.
Middels het bouwen van een dorp, ( we noemen dit het Wereldspel) kan ik zien wat er leeft bij een kind.
De zeer uitgebreide beschrijving van de onderdelen rekenen, technisch en begrijpend lezen, schrijven, ruimtelijk inzicht, geheugenvoorkeurstest, en emotioneel welzijn. Dit verwerk ik
in een zogenaamd handboek, dat de basis is voor een gesprek op school, desgewenst. Mijn doel en ervaring is, dat in het eerste gesprek met kind ( en ouders), er door het kind een aha-erlebnis komt, over wat hij of zij wel goed kan. Vaak is er voorafgaand aan het onderzoek een grote mate van zelfonderschatting, onzekerheid en faalangst ontwikkelt en weet een kind vooral wat hij of zij niet kan. Dat is van onschatbare waarde voor zijn of haar welzijn en van daaruit kan worden verder ontwikkeld.
 
Onder de kop "Training en onderzoek" meer informatie over wat ik aanbied.
 
 

“Je leeft en vanuit dat leven leer je, vanzelfsprekend. Elke dag.”

                                                                                                                                                Marcel van Herpen, pedagoog

 
Dr. Seuss quote