Het wereldspel: Hoe gaat een kind met zijn wereld om?

"Ieder mens ontwikkelt zich in omgang met zichzelf, de ander, de natuur en de dingen om hem heen."

 Ojemann & Ockels, 1996.

Het wereldspel is een projectief onderzoeksmiddel. In het bouwproces en het bouwresultaat laat een kind (onbewust) zien hoe hij zijn wereld verkent, organiseert, integreert en tot uitdrukking brengt. Uit de manier van vormgeven kan worden afgeleid of er sprake is van een visuele leerstrategie, het beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Het materiaal is neutraal van vorm en kleur, er springt niets uit. Het bevat onderdelen die zich allen buitenshuis afspelen, zoals bomen, dieren, mensen, huizen en hekken. Ze laten niets aan de verbeelding over; het leent zich niet anders dan waar het voor bedoeld is, namelijk het bouwen van een dorp. Het bouwen is een non-verbale activiteit; een kind kan vrijuit bouwen, zonder dit te hoeven verwoorden of uit te leggen. Dit is een positief aspect voor kinderen die moeite hebben met zich uitdrukken in taal, of faalangstige kinderen. Een kind bouwt zijn wereld, zijn dorp.

Het wereldspel geeft voldoende ruimte en gelegenheid het eigene tot uitdrukking te brengen en op een eigen manier te ordenen. Daarmee is het een uitdrukkingsvorm en afspiegeling van de wijze waarop een kind zijn binnen-en buitenwereld organiseert. De vraag die naar aanleiding van het wereldspel kan worden gesteld:

  • Welke manier van onderwijzen heeft dit kind nodig?

Het wereldspel kan op zichzelf staan en dat goed kan worden ingezet indien u vragen heeft over de (cognitieve) ontwikkeling van uw kind. Tevens is het een belangrijk onderdeel van het kleuteronderzoek beelddenken en het individueel onderwijskundig onderzoek (IOB, het beelddenkonderzoek).

“Doordat er zonder taal getoetst wordt, ontstaat inzicht in de werkelijke talenten en capaciteiten van het kind”

Ojemann & Ockels, 1997

Klik hier voor een artikel over het wereldspel

Voor meer informatie of een vrijblijvend informatiegesprek, neemt u gerust contact op.